| CAT | CAST | FRA |
Contacti amb nosaltres: 972 51 00 11

Assessors laborals

assessors laborals

Aquesta àrea té com a objectiu donar resposta a la totalitat dels problemes i les situacions que es produeixen en l'àmbit laboral

A continuació detallem els serveis més representatius que oferim en el camp laboral i de la Seguretat Social:
 • Nòmines i butlletins de cotització, incloent-hi totes les modificacions i variacions produïdes durant el mes, a més de les actualitzacions derivades de les novetats legals produïdes (convenis, tarifes de cotització, revisions de retencions, etc.).
 • Contractes i pròrrogues. Exposem i estudiem les diferents possibilitats de contractes que permet la llei, per escollir la més apropiada per a cada cas. D'altra banda, notifiquem amb antelació l'acabament dels contractes que hi ha en curs, per decidir la seva continuació o extinció, impossibilitant així que el treballador pugui quedar contractat indefinidament de forma no desitjada.
 • Inspeccions laborals. Representem els interessos dels nostres clients davant dels organismes d'investigació i de comprovació de l'Administració laboral.
 • Assessorament i defensa legal en cas de conflictes originats entre l'empresa i el treballador que donin lloc a demandes judicials. Representem els clients davant dels tribunals de justícia.
 • Altres serveis. També gestionem altres documents que l'àrea laboral requereix:
 • Elaboració i liquidació de retencions trimestrals.
 • Elaboració del resum anual de retencions (treballadors i/o professionals).
 • Certificat de retribucions i retencions anuals per als treballadors.
 • Butlletins d'altes i baixes davant l'INSS.
 • Elaboració i presentació d'ofertes en l'INEM.
 • Comunicats d'accidents.
 • Resum estadístic de nòmines. És a dir, quant es paga al mes i per quins conceptes (salari mínim, complements, hores extres, etc.).