| CAT | CAST | FRA |
Contacti amb nosaltres: 972 51 00 11

Assessors fiscals

assessors fiscals

A Prats Assessoria concebem la planificació fiscal com a instrument fonamental per obtenir un avantatge competitiu, alhora que respectem la legalitat vigent. Assessorament i estudi en la creació de nous negocis a fi de determinar la millor fórmula possible en funció de les característiques del negoci, els participants, l'activitat a desenvolupar. Assistència i representació davant de la inspecció tributària de l'Estat, de les comunitats autònomes o dels Ens locals. L'alta preparació tècnica dels nostres professionals us ofereix la màxima seguretat en l'assessorament d'empreses i patrimonis. A continuació detallem els serveis més representatius que oferim:

Impost sobre la renda de les persones físiques:
 • Persones físiques, planificació fiscal de la renda personal.
 • Persones jurídiques, retencions, retribucions en espècie.
 • Patrimonis i empresa familiar.
 • Planificació fiscal del patrimoni familiar.
 • Minimització del cost fiscal dels dividends.
 • Inspeccions tributàries.
 • Renda de no-residents.
 • Establiments permanents.
 • Tributació a Espanya de les rendes obtingudes per no-residents.
 • Impost sobre societats:
 • Assessorament fiscal en la declaració de l'impost sobre societats.
 • Optimització de crèdits fiscals.
 • Règims especials.
 • Tancament d'exercici.
 • Consolidació fiscal
 • Grups de societats. Implantació del règim. Assessorament comptable i fiscal en la declaració consolidada.

 • IVA, impostos especials i duanes. Assessorament d'empreses:
 • Operacions intracomunitàries.
 • Règims especials no establerts.
 • Devolucions d'IVA.
 • Impost de successions:
 • Planificació de la successió.
 • Exempcions i bonificacions de l'impost.
 • Altres:
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Operacions immobiliàries.
 • Patrimonis i empresa familiar.
 • Procediment tributari.
 • Estudi i comprovació dels diferents tributs.
 • Recursos i reclamacions economico-administratives.