| CAT | CAST | FRA |
Contacti amb nosaltres: 972 51 00 11

Assessors comptables

assessors laborals

Posem a la vostra disposició un equip de professionals altament qualificats perquè es faci càrrec de l'administració dels vostres estats financers i comptables. Us prestem un assessorament qualificat, independent i objectiu, que aporta un valor afegit a la vostra empresa i obté una reducció en els costos.

Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat:
  • Llibre diari.
  • Llibre inventari i comptes anuals.
  • Llibre d'actes > Llibre de socis o accionistes.
  • Llibre registre d'ingressos i despeses.
  • Supervisió dels estats financers i anàlisi dels assentaments realitzats per determinar l'aplicació correcta dels principis i les normes de valoració comptables.
    Preparació i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil:
  • Comptes anuals: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria.
  • Certificació de l'acord de la Junta.